เกษามา ส., นาราเวช ว., & วิตตาภรณ์ ส. (2022). ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 14(27), 177–192. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497