คำทิ้ง ธ., & สุขเจริญ ภ. (2022). วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 14(27), 62–74. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486