พรมมะเริง ส., กุลิสร์ ณ., & สิริกุตตา ส. (2011). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(5, January-June), 172–184. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1443