บทความวิจัย ใ. (2022). ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(26), 208. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14171