สัจจพันธุ์ ร. (2011). วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 2(4), 1–24. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410