สัจจพันธุ์ ร. (2011). วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(4, July-December), 1–24. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410