ดิตถ์ดำรงสกุล ธ., พร้อมสุขกุล ป., & บูรณประพฤกษ์ อ. (2021). การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(26), 46–56. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14092