ไทพาณิชย์ ช., ศรีสมบัติ ร., & จำนงค์สาร ส. (2021). ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(26), 20–29. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14079