สกุลกิจกาญจน์ ว., & เลิศกูลประหยัด ล. (2021). บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(25, January-June), 95–105. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712