ปานอุทัย ฉ., ภานุรัชต์ฐนนท์ พ., & มิตรานันท์ ว. (2021). สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(25), 15–24. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13705