บทความวิจัย ใ. (2021). ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 12(24), 145. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13682