สังข์โพธิ์ จ., & แรมจันทร์ ศ. (2021). การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(24, July-December), 15–27. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13524