เรียนสุทธิ์ ว. (2019). ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(22, July-December), 196–211. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12105