อุกฤษฏ์ ม., มณีศรี ค., & ไชยวุฒิกรณ์วานิช อ. (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(22), 162–174. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12103