ฤกษ์สมุทร พ., วิสุทธิแพทย์ ม., & ศรีสมบัติ ร. (2019). ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(22), 128–140. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12101