พัชรเมธา ต. (2019). เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(22), 75–94. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12098