บทความวิจัย ใ. (2019). ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(21, January-June), 196. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11440