สหายปญฺโญ พ., สุขวฑฺฒโน พ., ปริยัติมุนี พ., & เนตรนิมิตร ส. (2019). การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(21), 88–101. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11391