สงอาจินต์ ศ., ชัยเรือง น., & ชูช่วยสุวรรณ จ. (2019). การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(20, July-December), 160–175. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10852