บทความวิจัย ใ. (2018). ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 10(19), 241. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10533