ศรีสังข์ พ., & ศรีวิชัยมูล อ. (2018). การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 10(19), 102–115. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10519