อุยยานนท์ พ., สัจจานันท์ ศ., โห้ลายอง ฐ., & วนเศรษฐ อ. (2018). การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 10(19), 88–101. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10518