ชัยทัศน์ จ., มนัสสนิท ว., & สุวรรณจินดา เ. (2018). อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(19, January-June), 33–45. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514