(1)
บุญเพ็ญ ป.; ไชยจูกุล ย.; โยเหลา ด. ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES). - 2017, 9, 86-106.