(1)
เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป.; สุกิมานิล อ. ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS). - 2015, 7, 71-84.