(1)
พรหมสิงห์ ก.; สังขรัตน์ อ. ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE). - 2015, 6, 1-13.