(1)
ปลื้มอารมย์ ว.; สิริกุตตา ส.; กุลิสร์ ณ. พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND). - 2011, 3, 105-117.