(1)
เอี่ยมตระกูล ภ.; ฉายพงษ์ ส. การศึกษาระบบนิเวศเมืองสำหรับสังคมผู้สูงอายุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (THE STUDY OF URBAN ECOLOGICAL FOR AGING SOCIETY THROUGH PROMOTING PARTICIPATORY PROCESS). - 2022, 14, 121-136.