(1)
ประไพพานิช ณ.; เหลืองอร่าม จ.; โมขศักดิ์ พ.; ผิวเหลือง อ. การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND). - 2022, 14, 28-43.