(1)
เกษามา ส.; นาราเวช ว.; วิตตาภรณ์ ส. ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM). - 2022, 14, 177-192.