(1)
โรจน์ธนานันต์ ก.; จรูญไพศาล ภ.; โพธิปักษ์ อ.; รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ว.; แก้วจันทร์เกตุ ว. องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING). - 2022, 14, 1-13.