(1)
ลิขิตวิทยา ส.; พร้อมสุขกุล ป.; บูรณประพฤกษ์ อ. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. - 2021, 13, 147-158.