(1)
ณ อยุธยา ภ. พ. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (SOCIAL AND CULTURAL REFLECTIONS PRESENT IN SHORT STORIE IN NATIONAL CHILDREN’S DAY BOOKS). - 2021, 13, 77-89.