(1)
สัจจพันธุ์ ร. วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร. - 2011, 2, 1-24.