(1)
ดิตถ์ดำรงสกุล ธ.; พร้อมสุขกุล ป.; บูรณประพฤกษ์ อ. การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY). - 2021, 13, 46-56.