(1)
สกุลกิจกาญจน์ ว.; เลิศกูลประหยัด ล. บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND). - 2021, 13, 95-105.