(1)
ปานอุทัย ฉ.; ภานุรัชต์ฐนนท์ พ.; มิตรานันท์ ว. สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY). - 2021, 13, 15-24.