(1)
สังข์โพธิ์ จ.; แรมจันทร์ ศ. การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES). - 2021, 12, 15-27.