(1)
เรียนสุทธิ์ ว. ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES). - 2019, 11, 196-211.