(1)
อุกฤษฏ์ ม.; มณีศรี ค.; ไชยวุฒิกรณ์วานิช อ. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์. - 2019, 11, 162-174.