(1)
ฤกษ์สมุทร พ.; วิสุทธิแพทย์ ม.; ศรีสมบัติ ร. ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR). - 2019, 11, 128-140.