(1)
จันทร์เอี่ยม ณ.; วังทอง ก.; พังแก้ว ก.; เครือวัลย์ ช.; ลายเมฆ ช.; เหลนเพชร ป.; นุ่มอำ ม.; สังชม ศ.; ดวงทอง อ. ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนเสมือนจริง ในการดูแลแผลกดทับของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. - 2019, 11, 45-56.