(1)
รัศมีมารีย์ ค.; ชื่นชมคุณาธร น.; คงมนต์ ศ.; นันทธเนศ พ.; ธรรมบุศย์ พ.; รอดมณี อ.; มุลอามาตย์ เ. ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. - 2019, 11, 32-44.