(1)
สีจันทา ส.; ทวีไพบูลย์วงษ์ จ. อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. - 2019, 11, 148-160.