(1)
สหายปญฺโญ พ.; สุขวฑฺฒโน พ.; ปริยัติมุนี พ.; เนตรนิมิตร ส. การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION). - 2019, 11, 88-101.