(1)
มุ่งการนา ช.; พิจิตบันดาล ว.; มีมาก ว.; จินดาพล ว. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS). - 2019, 11, 1-22.