(1)
สงอาจินต์ ศ.; ชัยเรือง น.; ชูช่วยสุวรรณ จ. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง. - 2019, 10, 160-175.