(1)
อินตา ม.; สกุลศรีประเสริฐ ส. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. - 2019, 10, 98-116.