(1)
ศรีสังข์ พ.; ศรีวิชัยมูล อ. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE). - 2018, 10, 102-115.