(1)
อุยยานนท์ พ.; สัจจานันท์ ศ.; โห้ลายอง ฐ.; วนเศรษฐ อ. การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE). - 2018, 10, 88-101.