(1)
ชัยทัศน์ จ.; มนัสสนิท ว.; สุวรรณจินดา เ. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING). - 2018, 10, 33-45.